Güçlü Patent

Patent Alma Süreci

Başvuru ve İnceleme Aşaması

İncelemeli patentler, incelemesiz patentler ve faydalı modellerin dosyaları aynı standartlarda hazırlanır ve Enstitüye başvurulur. Başvurudan sonra enstitüde şekli şartlar açısından incelenir. Faydalı modellerde normal şartlarda 18 içinde yayınlanır. Erken yayın istenirse bu durum enstitüye bildirilir. İncelemeli ve incelemesiz patentler ise başvurudan sonra 15 ay içinde yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik konusunda araştırma raporu düzenlenmesi için başvurulmalıdır. Faydalı modellerde araştırma raporuna gerek yoktur.


Tescil Kararı Aşaması

Faydalı modellerde yayından sonra faydalı modelin tesciline karar verilir. İncelemesiz patent sisteminde araştırma raporunun olumlu çıkması halinde başvuru sahibinin isteği üzerine inceleme yapılmaz ve incelemesiz patent verilmesine karar verilir. İncelemeli patentlerde araştırma ve inceleme raporlarının olumlu çıkması halinde incelemeli patent verilmesine kara verilir.


PATENT VERİLEBİLECEK KONULAR

  • Aşağıda sayılan konular buluş niteliğinde olmadığı için patentle korunmazlar:

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları

  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.

  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri.

  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

  • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller. (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile üretim usulleri hariç)

PATENT VERİLEMEYECEK BULUŞLAR

  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

  • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri, buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent verilerek korunmazlar