Güçlü Patent

Marka Tescili Nedir

Araştırma

Marka araştırması, tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Marka araştırması yapılırken, TÜRKPATENT’in araştırma sayfasının yanı sıra, Marka Takip programı ile en net ve en yakın sonuçlar alınması sağlanmaktadır. Veri tabanımızda, müvekkilimizin talep etmiş olduğu markalar; dünya dillerindeki karşılığı, fonetik ve tek ses farklılıkları gibi kriterlerle incelenmekte ve tüm benzerlikler tespit edilmektedir.

Bu sayede henüz tescil işlemlerinin ilk adımında müvekkillerimize, tüm riskler ve olasılıklar hakkında bilgi verilmektedir.Araştırma hizmetimiz ücretsizdir.

Başvuru Süreçleri

Araştırma sonucunda, tescil edilebilirlik ihtimali yüksek olan markalar için başvuru dosyalanması aşamasına geçilir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 Sayılı SMK ile, marka işlem süreleri kısaltılmış olup, marka başvurusu işlemleri normal şartlarda gittiği taktirde, yaklaşık 5-7 ay arasında markalar tescil edilebilmektedir. Marka süreçleri aşağıda yer almaktadır;

– Başvuru (Markalar başvuru yapıldığı gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınırlar.)

– İnceleme (Şekli inceleme ve marka kriterlerine göre inceleme yapılmaktadır. – Yaklaşık 2 ay)

– İlan (Markalar 2 ay süre ile Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmektedir.)

– Tescil (İlan sürecinde herhangi bir itiraz olmayan marka başvurularının tescil kararı verilir. Tescil kararından itibaren 2 ay içerisinde tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)

Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir. Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulmaması hâlinde yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşmektedir.

– Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.

– Ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.

– Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade

eder. Yenileme, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

İtiraz

Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar, ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.

İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin yasal süresi içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

Marka itirazları ile benzer markaların iptalleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilan aşamasındayken sağlanabilmektedir.

Böylece, yüksek maliyet ve uzun bir süreç olan dava aşamasına geçmeden, iptaller mümkün olmaktadır. Belgeye bağlanan markalar ancak hükümsüzlük davası yoluyla geçersiz sayılabilmektedir. Belgeler iptal olana kadar Marka Tescil Belgesine dayalı tüm haklar kullanılabilmektedir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, ihtiyaç duyulan hükümlerinin nasıl kullanılacağının bilinmesi olduğu gibi, aynı zamanda daha önce karşılaşılmış ve üstesinden gelinmiş birçok dosyadan kazanılmış tecrübe ve müspet kararların, emsal karar teşkil ederek dilekçelerde yerini almasıdır.

Tecrübe ile hukuki kaynakların birleştiği itiraz dilekçelerinde, haksız rekabete konu olan her türlü dosyada, yaratılan iltibasın bertaraf edilmesi için gereken özen gösterildiği takdirde istenilen sonuca varılması son derece mümkün bir durumdur.

Marka itirazları yapıldıktan sonra, itiraz edilen marka sahibine bilgileri gönderilir ve bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde karşı görüşleri dosyalanması talep edilir.

Karşı görüşler dosyalanırsa, Türk Patent ve Marka Kurumu hem yapılan itirazı, hem de marka sahibinin bu itiraza karşı savunmalarını birlikte değerlendirir. Karşı görüş dosyalanmazsa, sadece yapılan itiraz üzerinden bir değerlendirme yapılarak, karar verilir.

Bu nedenle, itiraz dosyalamak kadar, markamıza karşı yapılacak olan itiraza karşı görüş ve savunmaların dosyalanması da markamızın değerlendirilmesi aşamasında çok önemlidir.

Marka Takip İşlemi

Markanızın her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilmiş olan markalarla karşılaştırılarak benzer markaların taranması, herhangi bir benzer marka var ise rapor edilmesidir. Bu işlem sayesinde, benzer olan marka başvurularından haberdar olunmakta ve talep edildiğinde bu başvurulara itiraz edilerek iptali gerçekleştirilmektedir.

Sicil Kayıt İşlemleri

Marka haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, marka üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Sicili’ne kaydedilmesi gerekmektedir.

Markanın kullanılması

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler

Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması hâlinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.