Güçlü Patent

Marka ve Patent Başvurularına Kosgeb Desteği

Kosgeb tarafından, marka tescili, patent tescili, faydalı model tescili, endüstriyel tasarım tescili ve  entegre devre topografyaları tescili işlemleri için Kobi’lere 3 yıllık program süresince 20.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Kobi’lerin, Türk Patent Enstitüsü veya muadili yurtdışı kurum/kuruluşlardan; patent belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile, Türk Patent Enstitüsü muadili yurtdışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilmektedir. Yurt dışı marka tescil belgesi desteğine, yurt içi marka tescil belgesi sahibi işletmeler başvurabilmektedir.

Son yapılan düzenlemelerle KOSGEB destekleri kolay ulaşılır bir hale gelmiştir. Kosgeb desteklerinin amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payının ve etkinliğinin artırılması, rekabet güçlerinin ve düzeylerinin yükseltilmesi ve sanayide entegrasyonun ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirilmesidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler destek programından yararlanabilmektedir. Program kapsamında 12 farklı destek sağlanmaktadır. Bu 12 destek arasında sınai mülkiyet hakları desteği de yer almaktadır.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

 

Destek Unsurları 

 

(1) İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; 

 

§ Patent Belgesi, 

 

§ Faydalı Model Belgesi, 

 

§ Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, 

 

§ Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, 

 

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile, 

 

§ Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri 

 

için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir. 

(2) Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. 

(3) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir. 

Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay 

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme KOSGEB web sitesinde yer alan Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu ve belirtilen belgeleri ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. 

(2) Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlar ile patent/marka vekillerine başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir. 

(3) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

Ödeme 

(1) İşletme, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu ve belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar. 

(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur. 

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır. 

(4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

Detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.